Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Voorschool
De gemeenteraad van Amsterdam had besloten een experiment te starten op basisscholen en peuterspeelzalen. Het doel was kinderen uit achterstandssituaties vanaf 2½ jarige leeftijd een programma te bieden om te voorkomen dat zij in het reguliere onderwijs op achterstand blijven staan.
Ik werd gevraagd om als stedelijk projectleider Voorschool dit experiment te ontwikkelen in samenwerking met de Amsterdamse stadsdelen. Na een korte inventarisatieronde heb ik voorgesteld de Universiteit van Amsterdam een pedagogisch-didactisch programma van eisen op te laten stellen, waarin de noodzakelijke randvoorwaarden voor een effectieve Voorschool wetenschappelijk werden onderbouwd. Toen voor dat programma van eisen een breed draagvlak bleek te bestaan kon de implementatie beginnen: de eerste negen scholen en peuterspeelzalen gingen een nieuwe samenwerking aan, hun leerkrachten en leidsters werden gezamenlijk getraind in evidence based programma’s voor de doelgroep, in zes stadsdelen gingen de peutergroepen van Voorschool van start. De stadsdelen zorgden voor de extra benodigde financiering.
Na 1½ jaar rondde ik mijn opdracht af en beschreef al het gerealiseerde en onderhanden werk in “Hoofdlijnen Voorschool”: er was zicht op uitbreiding van het aantal voorscholen in het komende jaar naar 24; de evaluatie van de eerste resultaten was net aan de gang evenals een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om van Voorschool een structurele voorziening te maken bij alle basisscholen in Amsterdam.

Terug naar opdrachten
© W.E. de Savornin Lohman 2009